Oferta

Agencja celna

Wysyłasz towar poza EU? zostaw to Nam... organizujemy wszystkie niezbędne formalności i dokumentacje w celu zaoszczędzenia Ci wszelkich problemów w Sprzedaży na globalną skale.

Jeśli kupując towary z Unii Europejskiej w roku 2012 przekroczyłeś kwotę 1.000.000 PLN masz obowiązek dokonywania zgłoszeń nabycia wewnątrzwspólnotowego w postaci deklaracji Intrastat. Podobnie, jeśli sprzedając towary do Unii Europejskiej w danym roku przekroczyłeś już próg 1.000.000 PLN masz obowiązek dokonywania zgłoszeń dostawy wewnątrzwspólnotowej.

JEŚLI NIE WIESZ JAK TO ZROBIĆ, ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !

Z UPOWAŻNIENIA KLIENTÓW, NA ICH ZLECENIE OPRACOWUJEMY I SKŁADAMY W URZĘDACH CELNYCH DOKUMENTY INTRASTAT DOTYCZĄCE STATYSTYKI OBROTU TOWAROWEGO (wywóz do i przywóz z krajów UE ).


System celny związany jest jedynie z obrotami towarowymi pomiędzy krajami Unii Europejskiej i tzw. krajami trzecimi. Opiera się przede wszystkim o dokumenty SAD, tworząc po odprawie celnej bazę danych dla systemu statystycznego noszącego nazwę EKSTRASTAT.

W obrotach pomiędzy krajami Unii Europejskiej nie występują granice celne, a co za tym idzie nie mają zastosowania dokumenty SAD. Stworzono zatem inną metodę obserwowania obrotów, system INTRASTAT. System opiera się na jednostkowych i comiesięcznych deklaracjach składanych przez eksporterów i importerów lub jednostki przez nich upoważnione.

Na obroty towarowe danego kraju Unii Europejskiej składają się dane zarejestrowane w systemie statystycznym EKSTRASTAT opartym o dane ze zgłoszeń celnych weryfikowane przez funkcjonariuszy celnych oraz zarejestrowane dane z deklaracji statystycznych w skorelowanym z deklaracjami podatkowymi systemie INTRASTAT.

Oba systemy statystyczne maja wiele wspólnych cech, różnią je jednak zakres i zasady gromadzenia danych. Polska przystępując do Unii Europejskiej musała być gotowa do stosowania analogicznych jak w innych krajach UE metod obserwowania ruchu towarów.

Eksporterzy i importerzy stoją przed wyzwaniem zorganizowania ewidencji własnych obrotów handlowych, zapewniającego wzajemną korespondencję deklaracji podatkowych i deklaracji statystycznych dotyczących obrotów w ramach Unii Europejskiej.

OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁASZANIU DO SYSTEMU INTRASTAT

Każdy fizyczny przepływ towarów pomiędzy państwami członkowskimi jest przedmiotem analiz statystycznych dotyczących handlu towarami pomiędzy Państwami Członkowskimi. Przepływ towarów pozostaje przedmiotem zainteresowania dla systemu INTRASTAT także wówczas, gdy towary przekraczają granice zewnętrzne UE. Przepływ towarów podlegający obowiązkowi zgłoszenia nie musi być przedmiotem transakcji handlowej, dane systemu INTRASTAT maja być dostarczone bez względu na fakt, czy dostawa jest związana z transakcją finansową czy nie.

Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT podlegają wymienione niżej towary i przepływy towarów:

 • zakupione i sprzedane
 • transferowane w ramach tej samej osoby prawnej
 • które będą przetwarzane, uszlachetniane lub naprawiane
 • które maja być dostarczone w ramach umowy
 • które maja być zainstalowane lub użyte w konstrukcjach
 • które maja być dostarczone bezpłatnie
 • realizowane na podstawie leasingu finansowego

Podmioty odpowiedzialne w systemie INTRASTAT
Każdy przepływ towarów w UE jest rejestrowany dwukrotnie jako:

 • Wysyłka lub towary wychodzące - rejestracji dokonuje Państwo Członkowskie wysyłające towary
 • Dostawa lub towary wchodzące - rejestracji dokonuje Państwo Członkowskie otrzymujące towary.

Podmiot odpowiedzialny za dostarczenie danych do systemu INTRASTAT może realizować ten obowiązek osobiście lub przez dowolnego agenta/agencję celną, określonego w ustawodawstwie związanym z systemem INTRASTAT jako "deklarująca trzecia strona". Jednakże w takich przypadkach odpowiedzialność za kompletność i dokładność składanych deklaracji statystycznych spoczywa z mocy prawa na podmiocie, który wyznaczył agenta realizującego dostarczanie danych do systemu.

Osoby prywatne nie są zobowiązane do wypełnienia deklaracji statystycznej dla systemu INTRASTAT. Jednakże obowiązek ten spoczywa na partnerach handlowych takich osób, jeśli są płatnikami podatku VAT.

Przedsięwzięcia handlowe o bardzo małej wartości

Przedsięwzięcia handlowe, którym przyznano prawo korzystania z uproszczonych procedur rozliczania podatku, takich jak procedura zryczałtowanego poboru i zwrotu podatku VAT, oraz przedsięwzięcia o bardzo małym rocznym wolumenie obrotów handlowych, które krajowe władze podatkowe zwolniły z obowiązków rozliczania podatku VAT są zwolnione z obowiązku składania deklaracji statystycznych dla systemu INTRASTAT.

Obowiązek sprawozdawczy nie jest taki sam dla wszystkich uczestników biorących udział w systemie. Obciążenie przedsiębiorstw obowiązkami zależy od wartości transakcji towarowych z biznesowymi partnerami w innych krajach UE. Każde państwo UE stosuje własny tzw. próg statystyczny. Są to limity wartościowe, według których przekazywanie informacji może być zawieszone lub ograniczone.

Progi te są ustalane odrębnie przez państwa członkowskie UE i obowiązują przez cały rok sprawozdawczy. Istnieje ponadto zasada, że wartość progów statystycznych jest określona oddzielnie dla przywozu i wywozu.

Deklaracje statystyczne muszą być składane do systemu INTRASTAT co miesiąc. Okresem odniesienia jest miesiąc kalendarzowy, obejmujący wykonane w nim przepływy towarów podlegające rejestracji w systemie.

Termin dostarczenia comiesięcznych deklaracji statystycznych ustala się na nie więcej niż 10 dni roboczych, licząc od daty zakończenia okresu odniesienia. Termin dostarczenia informacji statystycznych na nośniku elektronicznym może być dłuższy niż 10 dni. Wymienione wyżej terminy dostarczenia deklaracji statystycznych muszą być ściśle przestrzegane. Nie wywiązanie się z dotrzymania terminów naraża podmiot odpowiedzialny za dostarczenie informacji na sankcje karne.

Cały ruch towarowy w krajach Unii Europejskiej jest oparty o odpowiednie prawodawstwo.
Regulacje Rady Unii Europejskiej:

 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr. 3330/91 z 7 listopada 1991 roku w sprawie statystyki handlu towarami miedzy Państwami Członkowskimi.
 • Rozporządzenie (WE) nr. 1182/99 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 10 maja 1999 roku zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie zredukowania ilości danych dostarczanych do systemu INTRASTAT.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1624/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 10 lipca 2000 roku zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie uproszczonego stosowania nomenklatury towarowej. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 w sprawie taryf celnych i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z 17 lutego 1997 w sprawie statystyki UE .
 • Rozporządzenie Rady (Euroatom, EWG) nr 1588/90 z 11 czerwca 1990 roku w sprawie przesyłania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych stanowiących tajemnicę statystyczną.

Regulacje Komisji Europejskiej:

 • Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 190/2000 z dnia 7 sierpnia 2000 roku ustalające pewne zasady związane z wdrożeniem rozporządzenia Rady ( EWG) 333/91 w sprawie statystyki dotyczącej handlu towarami pomiędzy Państwami Członkowskimi.
 • Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 3590/92 z dnia 11 grudnia 1992 roku w sprawie nośników informacji statystycznej dla statystyki dotyczącej handlu pomiędzy Państwami Członkowskimi.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.